Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Cổng thông tin Giáo Dục Hướng Nghiệp Việt
THÔNG TIN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VIỆT
Ngắn hạn

Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Tuyển sinh lớp bồi dưỡng kiến thức bảo quản tu bổ phục hồi di tích do trường Đại học Văn Hóa được tổ chức thường xuyên các khóa ngắn hạn.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và năng lực hành nghề  bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích điều bắt buộc phải trải qua khóa học bồi dưỡng kiến thức.

 

Dạy học

 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Trang bị kiến thức về công tác bảo tồn, tu bổ di tích hiện nay; kỹ thuật và công nghệ, quy trình kỹ thuật cơ bản trong bảo tồn di tích kiến trúc.

– Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia lập quy hoạch di tích; dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu bổ di tích; thiết kế và thi công tu bổ di tích

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LỚP HỌC.  bảo quản tu bổ phục hồi di tích

2.1. Các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di tích, hiện đang thực hiện một trong các nhiệm vụ:

– Tư vấn lập dự án tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích.

– Thi công tu bổ di tích; Giám sát thi công tu bổ di tích.

– Quản lý dự án bảo tồn, tu bổ di tích.

2.2. Các đối tượng khác đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên có nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC. bảo quản tu bổ phục hồi di tích

2.1. Thời gian.

– Khóa học tổ chức trong 10 tuần (lý thuyết, khảo sát thực tế, làm bài thi).

2.2. Địa điểm học.

4. CHỨNG CHỈ

Học viên hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu của khóa học được Trường Đại học Văn hóa cấp chứng chỉ. Chứng chỉ của khóa học này là cơ sở để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét cấp chứng chỉ hành nghề phục hồi di tích trong lĩnh vực bảo tồn tu bổ di tích theo Quy định của Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) và Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bồ, phục hồi di tích.

Thông tin đăng ký

Please, enter data

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An Trường Cao đẳng Đại Việt Saigon Trường Cao đẳng Công nghệ Sàigon Trường cao đẳng Kinh tế đối Ngoại Trung cấp miền Đông Viện Công nghê và quản trị Á Châu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông  Trường Đại học Vinh Trường cao đẳng Công Thương